tr    en
E-Mail listemize katılın.
Email
Ad Soyad
   

Varlık ve İnsan Kemalpaşazade Bağlamında Bir Tasavvurun Yeniden İnşası

Varlık ve İnsan Kemalpaşazade Bağlamında Bir
Tasavvurun Yeniden İnşası
Yazar : 
Yayınevi : Klasik Yayınları 
Liste Fiyatı : 40,00 TL
1 adet mevcut
Taksit seçenekleri için tıklayın
129387
Stok Kodu : 9789758740819
Boyut : 165-240
Sayfa Sayısı : 210
Basım Yeri : İstanbul
Basım Tarihi : 2013-07
Baskı : 2
Kapak Türü : Karton
Kağıt Türü : 2.Hamur
Dili : Türkçe


Bookmark and Share
Açıklama :

Elinizdeki eserin asıl amacı, insanı incelemek, onun varlığına ve özüne ilişkin temel sorunlara kapsamlı bir izah getirmek, diğer bir deyişle insanın anlamına dair kuşatıcı bir yaklaşım ve açıklamada bulunmaktır. Bu amaç doğrultusunda, burada insan, modern dönemlerde kendini gösteren parçacı ve indirgeyici yönelimlerin aksine, ontolojik bütünlük içerisinde ele alınmaktadır. Zira bu çalışmanın temel iddialarından biri, insanın anlamının ancak varlığın anlamının kavramasıyla birlikte ortaya çıkacağı şeklindedir.
Böyle bir yaklaşım, her ne kadar çeşitli kadim geleneklerde mevcutsa da özellikle İslâm düşünce geleneğinde tebârüz etmektedir. Bu durum, genel İslâm düşüncesinin önemli bir kesitini teşkil eden Osmanlı düşünce ve felsefe geleneği için de aynen geçerlidir. Bu geleneğin en büyük temsilcilerinden Kema l p a şazâdenin (ö. 940/1534) düşüncesi üzerinden gerçekleştirilen elinizdeki çalışma, bunu, tüm açıklığıyla ortaya koymaktadır.
Belirtmek gerekir ki, Kema l p a şazâde, bir varlık ve insan filozofu olarak, Osmanlı felsefesinde mühim bir yere sahiptir. Onun önemi, insanı ontolojik bütünlüğüyle ele almasında olduğu kadar varlık ve insan sorununa getirdiği çözüm önerilerinde de açığa çıkar. Aslında bu gerçek, böyle bir çalışmanın niçin Kema l p a şazâde bağlamında yapıldığı sorusunun da cevabını içermektedir.


ÖNSÖZ

Bu kitabın asıl amacı, insanı incelemek, onun varlığına ve varoluşuna ilişkin temel meselelere kapsamlı bir izah getirmek, diğer bir deyişle insanın anlamına dair kuşatıcı bir yaklaşım ve açıklamada bulunmaktır. Bu amaç doğrultusunda, burada insan, modern dönemlerde kendini gösteren parçacı ve indirgeyici yönelimlerin aksine, ontolojik bütünlük içerisinde ele alınmaktadır. Zira bu çalışmanın temel iddialarından biri, insanın anlamının ancak varlığın anlamının kavranmasıyla birlikte ortaya çıkacağı şeklindedir.

Buna göre, küllî bir tarzda varlık anlaşılmadan ve varlığa dair köklü bir bakış kazanılmadan insanın gereği gibi tasavvur edilip anlaşılması mümkün değildir. Çünkü insan, her şeyden önce varlık (vücûd) kazanmış bir varolan (mevcûd) olarak tezâhür etmektedir. Esasen varlık, sadece insanın değil, bütün varolanların sahip bulunduğu aslî bir niteliktir. Öyle ki, varlık, biliş süreçlerinin temelinde yer aldığı gibi, varoluş süreçlerinin de esasını teşkil etmektedir. Bir başka ifadeyle varlık, hem öznenin kavramasının hem de nesnenin kavranmasının ön şartıdır. Dolayısıyla varlık meselesi aydınlatılmadan, insan gerçeğinin vuzuha kavuşturulması düşünülemez. Bu demektir ki, varlık şuurundan bağımsız bir biçimde, insan da dâhil herhangi bir varolanı gereği gibi kavramak imkân dışıdır. Bu sebeple varlık ve insan, yaptığımız çalışmada birlikte ele alınmakta, birlikte düşünülmekte ve birbiriyle iç içe bir şekilde incelenmektedir.

Böyle bir yaklaşım, her ne kadar çeşitli kadim geleneklerde mevcutsa da özellikle İslâm düşünce geleneğinde tebârüz etmektedir. İnsanın, küçük âlem şeklinde adlandırılması; varlığın yaratılış maksadının insan olduğu vurgusu; insan-ı kâmil anlayışı; insanın, Tanrının halifesi kılındığı düşüncesi; Tanrının sûretinde yaratılmış bir insan telakkisi ve benzerleri hep mezkûr yaklaşımla irtibatlıdır. Bu tespit, bütün özgün yönleriyle birlikte genel İslâm düşüncesinin bir devamı olarak beliren Osmanlı düşünce ve felsefe geleneği için de aynen geçerlidir. Bu geleneğin en büyük temsilcilerinden biri olan Kema l p a şazâdenin düşüncesi üzerinden gerçekleştirilen elinizdeki çalışma, bunu, tüm açıklığıyla ortaya koymaktadır.

Kaydetmek gerekir ki, Kema l p a şazâdenin Osmanlı düşünce geleneğini temsil edişi, sadece insanın ontolojik bütünlük içerisinde incelenmesi bakımından değil, aynı zamanda varlık ve insan sorununa getirdiği çözüm önerileri bakımından da önem arzetmektedir. Bu gerçek, böyle bir çalışmanın niçin Kema l p a şazâde bağlamında yapıldığını da açıklamaktadır.

Bu noktada, Kema l p a şazâdenin bir varlık ve insan filozofu olarak öne çıktığını vurgulamak gerekir. Onun varlık ve insan konusunda kaleme aldığı çoğu yazma halinde bulunan müstakil eserleri, hem nicelik hem de nitelik bakımından bunu doğrular mâhiyettedir. O, bu eserlerinde, devraldığı düşünsel mirasın bütün imkânlarını kullanarak varlık ve insana dair temel soruları analiz etmeye ve yanıtlamaya çalışır. Bu bağlamda Kema l p a şazâde, büyük çapta İbn Sînâ, İbnül-Arabî, Eşarî ve Mâtürîdî çizgisinde gelişen felsefî geleneklerden istifade ederek başarılı bir senteze ulaşır. Böylece o, farklı ekollerin epistemolojik ve ontolojik kavram ve önermelerini kendi temel yaklaşımı çerçevesinde yetkin bir biçimde bir araya getirir ve özgün bir düşünce ortaya koyar.

Kema l p a şazâdenin, yazım tarzına bağlı olarak, genellikle kendinden öncekilerden devraldığı sonuçlar üzerinden meseleleri ele alıp tartışması ve bu sonuçların dayandığı fikrî ve felsefî dünyayı verili görerek ayrıntılarına girmemesi, onun varlık ve insana ilişkin açıklamaları incelenirken mümkün mertebe bu görüşlerin kelâmî, felsefî ve tasavvufî arka planının ve uzantılarının da bu çalışmada ortaya konulmasını gerektirmiştir. Böylece onun düşünce ve yaklaşımları, neşet ettiği düşünsel dünyayı gösterecek şekilde yeniden inşa edilmiştir. Fakat bir düşünürün görüşlerini anlamak ve yorumlamak için, salt bu görüşlerin doğduğu zemine işaret etmek yeterli değildir. Ayrıca bugünün düşünsel dünyasına hitap edecek bir tarzda hem şekil hem de içerik bakımından yeniden yapılandırılması da gerekli olmaktadır. Bu sebeple yaptığımız çalışmada, bir yandan geçmişe delâlet etmek; diğer yandan ise, bugüne hitap etmek amacıyla iki boyutlu bir inşa faaliyetine girişilmiştir. Dolayısıyla bu kitabın başlığında yer alan yeniden inşa tabiri, böyle bir faaliyete bir gönderme olarak anlaşılmalıdır.

Bu çalışmanın, hem doğru bir insan tasavvurunun oluşumuna katkı yapmasını hem de Kema l p a şazâdenin şahsında, Osmanlı felsefe geleneğini vareden insanın doğru bir biçimde anlaşılıp tanınmasına vesile olmasını ümit ve temenni ederim.
Ve billâhit-tevfîk

Ömer Mahir Alper
Üsküdar 2010


Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
İbn-i Haldun Üzerine Araştırmalar
Tanzimat Devrinde Osmanlı Mahalli İdareleri
(1840 - 1880)
Türk Eczacılık Tarihi
Eczacılık Tarihi
Fatih Sultan Mehmed Döneminde Musiki ve Şems-i
Rumi'nin Mecmua-i Güfte'si
Muhibbi Divanı
Açık Sırlar İsrailin Dış Politikası ve
Nükleer Sırları
Devrim ve Demokrasi Bir 27 Mayısçının
Anıları
Osmanlı'dan Günümüze Etnik Yapılanma ve
Göçler
Osmanlı'dan Günümüze Edebiyat ve Toplum
Samur Devri (1640 - 1648)
İki Komite İki Kıtal - Kafkas Yollarında
Doğu Anadolu Araştırmaları
Selçuklu Emiri Beşare Bey ve Başarakavak
(Tarih, Kültür, Sanat)
Anadolu Selçuklu Dönemi Kervansarayları
Manakib al-Arifin - (2 Cilt)   Takım
Türkiyede Şehirciliğin Tarihi İnkişafı
Saray Günlüğüm
Rönesans Papalarının Türklerle İşbirliği
Nil Kıyısından Boğaziçi’ne Kavalalı Mehmed
Ali Paşa Hanedanı’nın İstanbul’daki
İzleri: From the Shores of the Nile to the
Bosphorus Traces of Kavalalı Mehmed Ali Pasha
Dynasty in İstanbul
Osmanlı İmparatorluğunda Fotoğrafçılık
1839-1923
Osmanlı Kitap Sanatında Doğal Çiçekler
Fuat Bayramoğlu'nun Rubaileri
İki Rıfat Paşa'nın Ahlak Dünyası
Akdenizle Kucaklaşan Osmanlı Seramikleri
Kani Divanı
Osmanlı Belgelerinde Ohri
Osmanlı ve İngiliz Arşiv Belgelerinde Yezidiler
Hayali İstanbul Manzaraları
Türk Bilig Revüsü - İran-Turan Cenkleri
Tümünü göster
Kapat